XXXI Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Warszawa 04.03.2020 r.

A A A

Zarząd Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, działając na podstawie
§ 16-17 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

4 marca 2020 r.

XXXI Walne Zgromadzenie

Rozpoczęcie: godz. 10:30 - I termin, godz. 10:45 - II termin

Miejsce: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, sala nr 2 

Program:

 1. Otwarcie XXXI Walnego Zgromadzenia.
 2. Wyznaczenie Protokolanta i wybór Przewodniczącego Obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji za rok 2019.
 8. Realizacja planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB.
 13. Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 oraz podjęcie stosownej uchwały.
 14. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu POLLAB. Prezentacja kandydatów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Klubu POLLAB  na VIII kadencję.
 16. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Zarządu VIII kadencji Klubu POLLAB.
 17. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Klubu POLLAB.
 18. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Klubu POLLAB. Prezentacja kandydatów.
 19. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Zarządu Klubu POLLAB.
 20. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Klubu POLLAB na VIII kadencję.
 21. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB. Prezentacja kandydatów.
 22. Głosowanie na kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB.
 23. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały ws. powołania członków Komisji Rewizyjnej Klubu na VIII kadencję.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.
 26. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
 27. Zakończenie XXXI Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB.

Rejestracja uczestników godz. 9:30 –10:30.
Przewidywane zakończenie ok. godz. 14:30.

Udział jednego przedstawiciela członka rzeczywistego w XXXI Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji jest nieodpłatny.

Prosimy o przesłanie Karty uczestnictwa na adres sekretariat@pollab.pl w terminie do 14.02.2020 r.  

Materiały na XXXI Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB do pobrania :

1. Materiały informacyjne [pobierz]    

2. Instrukcja głosowania [pobierz]

3. Projekt uchwał XXXI WZ [pobierz]

4. Regulamin Walnego Zgromadzenia [pobierz]