XXXIII Walne Zgromadzenie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

A A A

XXXIII WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB 

Zarząd Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, działając na podstawie

§ 16-17 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

1 marca 2022 r.

XXXIII Walne Zgromadzenie

Forma online na platformie ZOOM Wydziału Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozpoczęcie: godz. 10.30 - I termin, godz. 10.45 - II termin

 Program:

 1. Otwarcie XXXIII Walnego Zgromadzenia.
 2. Wyznaczenie protokolanta i wybór przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 r.
 7. Przedstawienie realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2021 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2021 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB.
 12. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego na 2022 r. oraz podjęcie stosownej uchwały.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.
 15. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Zakończenie XXXIII Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB.

Udział jednego przedstawiciela członka rzeczywistego w XXXIII Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji, jest nieodpłatny.

Kartę uczestnictwa przesyłajcie Państwo na adres sekretariat@pollab.pl w terminie do 15.02.2022 r.