28.02.2018 r., Warszawa - XXIX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB

A A A

Zarząd Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, działając na podstawie
§ 17 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

28 lutego 2018 r.

XXIX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB

Rozpoczęcie: godz. 10:30 - I termin, godz. 10:45 - II termin
Miejsce: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, sala nr 2

 Program:

1)      Otwarcie XXIX Walnego Zgromadzenia.

2)      Wyznaczenie protokolanta i wybór przewodniczącego obrad.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Wystąpienie zaproszonych gości.

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7)      Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji za 2017 r.

8)      Przedstawienie realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2017 r.

9)      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10)    Dyskusja.

11)    Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2017 r.

12)    Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB.

13)    Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego na 2018 r. oraz podjęcie stosownej uchwały.

14)    Aktualizacja Regulaminu Komisji Rewizyjnej Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

15)    Wolne głosy i wnioski.

16)    Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.

17)    Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.

18)    Zakończenie XXIX Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB.

Rejestracja uczestników godz. 9:30 – 10:30. Przewidywane zakończenie ok. godz. 14:30, po zakończeniu obiad.
Udział jednego przedstawiciela członka rzeczywistego w XXIX Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji jest nieodpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie do Sekretariatu Klubu
faksem pod numer: 22 46 45 556 lub skanu na adres sekretariat@pollab.pl
wypełnionej Karty uczestnictwa w terminie do 14.02.2018 r. 

Do pobrania:

  1. Karta uczestnictwa [pobierz]
  2. Projekt uchwał XXIX Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB [pobierz]
  3. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB, wyd. 2 z dnia 23.01.2016 r. [pobierz]
  4. Instrukcja głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB [pobierz]