14.03.2024 r. - Warszawa - Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB

A A A

XXXV WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB 

Zarząd Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, działając na podstawie
§ 16-17 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

14 marca 2024 r.

XXXV Walne Zgromadzenie

Rozpoczęcie: godz. 10:30 - I termin, godz. 10:45 - II termin

Miejsce: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, sala nr 2 

Program:

 1. Otwarcie XXXV Walnego Zgromadzenia.
 2. Wyznaczenie Protokolanta i wybór Przewodniczącego Obrad. Głosowanie.
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji za rok 2023.
 8. Realizacja planu rzeczowo-finansowego za rok 2023.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB.
 13. Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2024 oraz podjęcie stosownej uchwały.
 14. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu POLLAB. Prezentacja kandydatów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Klubu POLLAB  na IX kadencję.
 16. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków IX kadencji Zarządu Klubu POLLAB.
 17. Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków IX kadencji Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB.
 18. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Klubu POLLAB. Prezentacja kandydatów.
 19. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Zarządu Klubu POLLAB.
 20. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Klubu POLLAB na IX kadencję.
 21. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB. Prezentacja kandydatów.
 22. Głosowanie na kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB.
 23. Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB na IX kadencję.
 24. Wolne głosy i wnioski (podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków).
 25. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie.
 26. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie.
 27. Zakończenie XXXV Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB.

Rejestracja uczestników godz. 9:30 –10:30.
Przewidywane zakończenie ok. godz. 14:30.

Udział jednego przedstawiciela członka rzeczywistego w XXXV Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji, jest nieodpłatny.

Kartę uczestnictwa przesyłacie Państwo na adres sekretariat@pollab.pl w terminie do 05.03.2024 r.

Karta zgłoszeniowa