06.03.2019 r., Warszawa - XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB

A A A

Zarząd Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB,
działając na podstawie
§ 17 Regulaminu Klubu,
zwołuje na dzień  06 marca 2019 r.
 

XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB 

Rozpoczęcie: godz. 10:30 - I termin, godz. 10:45 - II termin
Miejsce: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, sala nr 2

 Program:

1) Otwarcie XXX Walnego Zgromadzenia.

2) Wyznaczenie protokolanta i wybór przewodniczącego obrad.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Wystąpienie zaproszonych gości.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.

8) Przedstawienie realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2018 r.

9) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10) Dyskusja.

11) Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2018 r.

12) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB.

13) Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego na 2019 r. oraz podjęcie stosownej uchwały.

14) Wolne głosy i wnioski.

15) Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.

16) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.

17) Zakończenie XXX Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB.

Rejestracja uczestników godz. 9:30 – 10:30.

Przewidywane zakończenie ok. godz. 14:30, po zakończeniu obiad.

 

Udział jednego przedstawiciela członka rzeczywistego w XXX Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji jest nieodpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie do Sekretariatu skanu wypełnionej Karty uczestnictwa na adres sekretariat@pollab.pl w terminie do 15.02.2018 r.

Do pobrania:

Karta uczestnictwa [pobierz]

Informuję, że materiały dodatkowe zostaną przesłane i umieszczone na stronie www. do 18.02.2019 r.


Projekt uchwał XXX Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB [pobierz]

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB, wyd. 2 z dnia 23.01.2016 r. [pobierz]

Instrukcja głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB [pobierz]